Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Operator, jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Operator informuje, iż korzystanie ze stron internetowych z jednoczesnym podaniem swoich danych osobowych (w szczególności przez wypełnienie formularza kontaktu) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Ochrona danych o stanie zdrowia

Operator chroni dane o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną pacjentów w sposób przewidziany w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zapewniając jednocześnie przestrzeganie tajemnicy lekarskiej.

Bezpieczeństwo

Operator zabezpiecza dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez osobę wprowadzającą adres strony internetowej Operatora w przeglądarce (dalej: Użytkownika). Operator informuje, iż dane przekazywane pocztą elektroniczną mogą nie być zabezpieczone w sposób wystarczający. Operator nie odpowiada za udostępnienie danych powstałe na skutek działania lub zaniechania Użytkownika.